27 Haziran 2019 16:26
KIDEMLERİN BİRLEŞMESİ, BİRLİKTE İŞVERENLİK VE RÜCU

KIDEMLERİN BİRLEŞMESİ, BİRLİKTE İŞVERENLİK VE RÜCU

Bir işçinin kıdeminin hesaplanmasında hizmet akdinin başlangıç ve sona erme tarihi arasında fiilen çalışılan süreler ile çalışılmış sayılan süreler dikkate alınmak suretiyle kıdem tazminatına esas hizmet süresi belirlenir. 1475 Sayılı İş Kanunun 14. maddesine göre, aynı işverenin bir veya farklı işyerlerinde yapılan çalışmalar kıdem süresinin hesabında birlikte dikkate alınır. İşyerinin devri halinde ise, aynı işyerinde ve fakat farklı işverenler yanında geçen süreler kıdem süresinin hesabında

27 Haziran 2019 16:23
KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYEN HALLER NELERDİR?

KIDEM TAZMİNATI ÖDENMEYEN HALLER NELERDİR?

İş akdi sona erse de bazı hallerde çalışana kıdem tazminatı ödenmez. Bunlar; a. İşyerinin veya işletmenin bir başka işverene devri hallerinde salt devir nedeniyle kıdem tazminatı ödenmez. İşyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, devreden işveren tarafından devir tarihinde iş sözleşmeleri feshedilmemiş ise söz konusu işyerinde çalışmakta olanların iş sözleşmeleri devirden sonra aynı şartlarla devralan işverene geçmektedir. Bu durum iş sözleşmelerinde veya kıdem tazminatı, yıllık

27 Haziran 2019 16:18
HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR?

HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR?

Kıdem tazminatı iş akdinin sona erdiği her durumda ödenmez. Kıdem tazminatı; 1. 1475 Sayılı Yasanın 14. maddesindeki haller ile ayrıca, 4857 Sayılı Yasa'ya göre; Aynı işverene ait veya işyerinin devri halinde aynı işyerinde değişik işverenlere bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin;

27 Haziran 2019 16:02
KIDEM TAZMİNATI NEDİR ?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR ?

Kıdem tazminatı, aynı işverene ait bir veya birden fazla işyerinde veya aynı işyerinde birden fazla işveren yanında belirli bir süre (en az bir yıl) çalıştıktan sonra ; işverence ‘kıdem ödenmesini gerektiren bir nedenle işine son verilen ya da askerlik, evlilik, emeklilik gibi kıdem tazminatına hak kazandıran bir nedenle kendisi işinden ayrılan işçiye, çalıştığı süreye ve aldığı aylık brüt ücrete göre, işveren tarafından topluca ödenen bir tazminattır.