27 Haziran 2019 16:18
HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR?

Kıdem tazminatı iş akdinin sona erdiği her durumda ödenmez.

Kıdem tazminatı; 

1. 1475 Sayılı Yasanın 14. maddesindeki haller ile ayrıca, 4857 Sayılı Yasa'ya göre;  

Aynı işverene ait veya işyerinin devri halinde aynı işyerinde değişik işverenlere bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin; 

a- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki haklı nedenlerle sona erdirilmesinde (İş Kanunu m.25 /1, 3 ve 4. fıkrasına giren haklı nedenli işveren feshi hallerinde),

b.İşveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre yapılması gereken ihbarlı (geçerli nedenli) fesih hallerinde,

c- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya zorunlu (mücbir) sebeplerle  yani haklı nedenle sona erdirilmesinde (söz gelimi eşit işlem yapma borcuna aykırılık, mobbing, cinsel taciz, ücretin ödenmemesi vs)

d- Askerlik görevi nedeni ile askere gidecek işçi tarafından sona erdirilmesinde,

e- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işçi tarafından sona erdirilmesinde,

kıdem tazminatı ödenir.

f- Kadın işçi tarafından kadın işçinin evlenmesi nedeni ile sona erdirilmesinde,

g- İşçinin ölümü nedeni ile sona ermesi halinde,

çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Bu hallerde kıdem tazminatı ödenebilmesi için yasada aranan koşulların tam olarak gerçekleşmesi gerekeceği tabiidir.

Bunlar dışında 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesine göre, dava şartı olan zorunlu arabuluculuk görüşmeleri sırasında tarafların anlaşmaya varması halinde de  kıdem tazminatı doğabilir. Arabulucuda yapılan görüşmelerin hukuki durumla uyumlu olması, varılan sonuçların da somut olaya uygun olması gerekmez. Zira arabulucu huzurundaki anlaşmanın dayanağı tamamen taraf iradeleridir. Bununla birlikte arabulucu huzurunda yapılacak görüşmeler bakımından da tarafların hukuki durumlarından haberdar olması bir avantaj olabilecektir. Bu nedenle kıdem konusundaki aşağıdaki açıklamalarımızı bilmenizde fayda vardır.