Sendikal Tazminat Nedir?

Sendikal Tazminat Hesapla

Sendikal Tazminat bir çalışanın iş sözleşmesinin 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. Maddesine aykırı olarak sendikal faaliyette bulunması nedeniyle sona erdirilmesi halinde işçiye ödenen ve en az bir yıllık maaşı tutarındaki tazminata verilen addır. Sendikal Tazminat, sendika üyeliği özgürlüğü ve sendikal faaliyete katılma güvencesinin ihlalinin bir yaptırımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda sendika üyeliği ve sendikal faaliyetlere katılma hürriyeti açıklanmış ve aynı zamanda bu güvencelere aykırı sayılacak işveren davranışları da örnek olarak sıralanmıştır. Kanunda sendikal hürriyete aykırı davranışlar, “Hiç kimse sendikaya üye olmaya ve olmamaya zorlanamaz”, “İşçiler, sendikaya üye olmaları ve olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar.”, “İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.” şeklinde tanımlanmıştır.

Sendikal tazminat, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş ve miktarı çalışanın bir yıllık ücreti tutarından az olmayan bir tazminat türüdür.

İş sözleşmesi sendikal nedenle feshedilen kişinin dava açması ve dava açmadan evvel dava şartı olarak zorunlu arabuluculuğa başvurması gerekir. Dava veya arabuluculuk görüşmeleri sonucunda işverene uygulanacak en önemli yaptırım, işverenin sendikal tazminat ödemek zorunda bırakılmasıdır

Sendikal tazminat işçinin, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki brüt temel(çıplak) ücreti üzerinden hesaplanacaktır. Dolayısıyla, işçiye ücret eki niteliğinde yapılan ödemeler veya ayni yardımlar tazminatın hesabında dikkate alınmayacaktır.